Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 26. června 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2018 - TŘINEC

- Školení
Termín: 6. 11. - 7. 11. 2018

Číslo akce: 191

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce:

• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy

ROGRAM ŠKOLENÍ

POZVÁNKA V PDF

PŘIHLÁŠKA V PDF 

 

ÚTERÝ 6. 11. 2018
8.00 – 9.00
Prezence účastníků
9.00 – 9.15
Úvodní slovo
Bohuslav Hamrozi – prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky
Ing. Jan Kobielusz – předseda České hutnické společnosti
Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ
9.15 – 10.00
Hodnocení a požadavky TIČR na ověřování odborné způsobilosti
k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR
10.00 – 10.45
Zjištění při výkonu dozoru u činností při projektování, montáži, zkouškách a revizích plynových zařízení z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Nejčastější pochybení při jednotlivých činnostech.
Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava
10.45 – 11.00
Přestávka
11.00 – 11.45
Rozbor praktických zkušeností z šetření případů porušení předpisů TPG 704 01, TPG 905 01 a TPG 913 01 při pracích na plynárenských a odběrných plynových zařízeních řešených Policií ČR a soudy.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ
11.45 – 12.30
Provádění činností montáží, oprav, údržby, kontrol a revizí u průmyslových plynovodů. Přehled parametrů některých průmyslových zařízení a specifické požadavky na provádění činností u těchto zařízení.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny
12.30 – 13.15
Polední přestávka
13.15 – 14.00
Provádění kontrol, zkoušek a revizí odběrných plynových zařízení v podmínkách bytových domů a následné řešení odstraňování závad. (Harmonogram revizí a kontrol, technologický postup revize, zkoušky a měření prováděné na rozvodu a spotřebičích, provádění údržby, odstraňování závad a dokumentace stavu, provádění servisu, řešení stavebních úprav majících vliv na bezpečnost a provozuschopnost OPZ.)
Petr Musil – Revizní činnost s.r.o.
14.00 – 14.45

Praktické zkušenosti a postupy provádění detekce úniku plynu v uzavřených a venkovních prostorách při provádění kontrol, revizí a inspekcí plynových zařízení (typy a vhodnost senzorů u používaných přístrojů pro jednotlivé aplikace, rozsahy měřicích přístrojů, detekované plyny, citlivost a tolerance přístrojů, kalibrace).

Ing. Jakub Ulbrich – Radeton s.r.o. Brno
14.45 – 15.30
Nejčastější nedostatky a porovnání specifických požadavků pro montáž, seřízení, uvedení do provozu a servis plynových kotlů kategorie B a kondenzačních kotlů (ukázky chybných řešení umístění v praktických podmínkách, nedostatky při realizaci provozu zařízení podle podmínek výrobce, zásady pro připojování spotřebičů k odvodům spalin včetně rozboru v praxi se opakujících závad a nedostatků, správný postup při uvádění nového spotřebiče do provozu, nezbytná opatření a správný postup při zjištění stavu, který ohrožuje zdraví a bezpečnost, včetně praktických návodů pro další postup k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, přehled nezbytných dokumentů pro zřizování, uvedení do provozu a provoz spotřebičů).
Miroslav Rozkošný – Revize a servis plynových zařízení
15.30 – 16.15
Řešení stěžejních otázek požární ochrany u plynovodních rozvodů podle požárních předpisů při prostupu plynovodních instalací stavebními konstrukcemi (těsnění prostupů potrubí plynu pro materiály vícevrstvé potrubí např. ALPEX, nerezové vlnovcové potrubí bez izolace a s izolací, měď bez izolace a s izolací, ocel bez izolace a s izolacíz venku do požárního úseku, těsnění prostupů v rámci jednoho požárního úseku, těsnění prostupů mezi požárními úseky, prostupy stěnami, stropy, těsnění prostupů potrubí plynu mezi stěnami a stropy u dřevostaveb, kdo smí provádět utěsňování prostupů potrubí plynu, označování prostupů, jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu uloženého v kovové chráničce, jak musí být provedeno utěsnění potrubí plynu uloženého v nekovové chráničce apod.).
Ing. Libor Fleischer – Promat Praha
16.15 – 17.00
Diskuse
19.00 – 23.00
Odborně společenské setkání účastníků
STŘEDA 7. 11. 2018
8.30 – 9.15
Základní požadavky předpisů pro práci na plynárenských zařízeních a odběrných plynových zařízeních při zajištění požadavků na kontroly těsnosti a činností spojené s řešením úniků plynu na plynovodech, plynovodních přípojkách a odběrném plynovém zařízení v budovách podle změn TPG 905 01, TPG 913 01 a podle TPG 704 01.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
9.15 – 10.00
Řešení specifické problematiky při použití plastů k rozvodu plynu, možná rizika z titulu nedodržení stanovených postupů podle technických předpisů a předpisů výrobců a dodavatelů systémů (použití plastových a kovových uzávěrů, specifika montáže přechodových spojů do objektů, životnost a spolehlivost systému, výsledky šetřených poruch, nehod a havárií na potrubích z plastu).
Ing. Pavel Vinarský – ČSSP
10.00 – 10.15
Přestávka
10.15 – 11.00
Řešení specifické problematiky při použití vlnovcových nerezových trubek k rozvodu plynu, možná rizika z titulu nedodržení stanovených postupů podle technických předpisů a předpisů výrobců a dodavatelů systémů (použití montážních prvků systému, specifika montáže spojů, řešení domovního a průmyslového plynovodu od HUP vně objektu až po připojení spotřebiče, kvalifikace montážního personálu, životnost a spolehlivost systému, výsledky šetřených poruch z titulu nedodržení montážních předpisů).
Ing. Martin Rymel – Ypsilon Plus s.r.o.
11.00 – 11.45
Tepelná čerpadla na plyn (typy a sestavy tepelných čerpadel, technické podmínky připojení, přívodu vzduchu, řešení pro bytové domy, rodinné domy, služby a průmysl, specifické požadavky na instalaci, revize, kontroly, servis a provoz).
Ing. Martin Bednář – Robur s.r.o.
11.45 – 12.30
Diskuse
12.30 – 13.30
Oběd

 

 

 

Lektoři:
PODLE PROGRAMU

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Garant: Česká hutnická společnost
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., autorizované společenstvo
Garant: , tel.: +420 543 424 565, mobil: :+420 730 190 840

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 10. 2018

Doplňující informace:
UBYTOVÁNÍ
Ubytování za zvýhodněnou cenu je možno si zajistit v hotelu STEEL, nacházejícím se v těsné blízkosti místa konání školení. Rezervaci je možno zajistit telefonicky: 556 200 111-2, mailem: info@steelhouse.cz, nebo online na webových stránkách hotelu: www.steelhouse.cz.

Levné ubytování v jednopokojových apartmánech a třípokojových bytech nabízí Hotel Třinec: 606 707 050, recepce@hoteltrinec.cz.

Při rezervaci v hotelu STEEL uveďte, že se jedná o „Školení ŘEKA 2018”.


Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ, CTI, ČKAIT: 3700 Kč
Pro nečlena ČSTZ, CTI, ČKAIT: 3950 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

SBORNÍK v elektronické podobě obsahující písemné příspěvky lektorů
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka

 
 Závazná přihláška

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2018 - TŘINECDne 6. 11. - 7. 11. 2018


Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526, 739 61 TŘINEC

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (3700 Kč) nečlena (3950 Kč) ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |