Odborné akce

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2021 - TŘINEC

- Školení
Termín zahájení: 23. 11. - 24. 11. 2021

Číslo akce: 191

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce:

• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy

ROGRAM ŠKOLENÍ

POZVÁNKA V PDF

PŘIHLÁŠKA V PDF 

ÚTERÝ 23. 11. 2021
8.00 – 9.00
Prezence účastníků
9.00 – 9.15
Úvodní slovo
Bohuslav Hamrozi – prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky
Ing. Jan Kobielusz – předseda České hutnické společnosti
Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ
9.15 – 9.45
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
Ing. Miroslav Záloha – OIP Ostrava
9.45 – 10.30
Aktuální požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních. Očekávané změny v předpisech a postupech TIČR ČR.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR         
10.30 – 11.15
Nedostatky z prováděných   kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava                            
11.15 – 11.30
Přestávka
11.30 – 12.15
Rozbor a hodnocení nedostatků při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách, revizích a provozu plynových zařízení. Přehled porušení předpisů a správné praxe při vyšetřování Policií a soudy v ČR.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ          
12.15 – 13.00
Polední přestávka
13.00 – 13.45
Požadavky předpisů na zřizování, montáž, provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize. Specifické požadavky na průmyslové plynovody a kvalifikaci odborného personálu. Nehody při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby průmyslových plynovodů včetně přijetí technických opatření k jejich zamezení.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny     
13.45 – 14.30
Systém péče o bytový fond z pohledu provozování odběrných plynových zařízení. Systém plánování, realizace, sledování a hodnocení předepsaných úkonů při provozování plynových zařízení včetně systému kontroly odstraňování zjištěných závad.
Kamila Kořená – Heimstaden          
14.30 – 15.15
Základní požadavky nových legislativních předpisů, technických norem a technických pravidel pro práci při projektování, zřizování, zkoušení, revizích a provozu na plynárenských zařízeních a odběrných plynových zařízeních.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ          
15.15 – 16.00
Rozbor a návrh řešení praktických problémů při projektování, zřizování a provozu plynových kotelen a kogeneračních jednotek, nedostatky při prováděných kontrolách a revizích. Některé výsledky šetření nehod a poruch.
Ing. Ivan Vališ           
16.00 – 16.45
Provedení požárních prostupů požárně dělicími konstrukcemi podle materiálu potrubí pro rozvod plynu v budovách a řešení konkrétních příkladů a otázek vyskytujících se v praxi:
a) ve kterých případech se provádí požární těsnění prostupu potrubí konstrukcemi zdí a stropů
b) provádění prostupů ocelových a měděných potrubí bez izolace a s izolací
c) provádění prostupů ocelových vlnovcových ohebných potrubí bez izolace a s izolací
d) provádění prostupů potrubí PEX-Al-PEX
e) provádění prostupů plastových potrubí
Ing. Libor Fleischer – PROMAT s.r.o. Praha
16.45 – 17.30
Diskuse
19.00 – 23.00
Odborně společenské setkání účastníků
STŘEDA 24. 11. 2021
8.30 – 9.15
Přehled technologií používaných pro uzavírání a dočasném přerušení průtoku média v potrubí v souvislosti se servisními a opravárenskými zásahy na domovních, průmyslových a distribučních plynovodech.
Ing. Lubomír Šimáček – FASTRA, s.r.o.      
9.15 – 10.00
Aktuální problematika svařování kovů, plastů a pájení mědi v oblasti rozvodů plynu (distribuční, průmyslové, domovní), povinnosti a kvalifikace svářečů, svářečských technologů, dozorů apod.
Miroslav Horák – M+M Perfektsvar s.r.o. Ostrava                        
10.00 – 10.15
Přestávka
10.15 – 11.00
Provádění kontrol plynových potrubí uložených v zemi z hlediska protikorozní ochrany. Kontroly podle předpisů ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi a TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení. Prováděné metody kontrol, přístrojová technika. Zkušenosti a výsledky kontrol.
Mgr. Tomáš Dědina – GasNet Služby, s.r.o.
11.00 – 11.45
Diskuse
11.45 – 12.45
Oběd
 
 

 

Lektoři:
PODLE PROGRAMU

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Garant: Česká hutnická společnost
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., autorizované společenstvo
Garant: , tel.: +420 543 424 565, mobil: :+420 730 190 840

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 8. 11. 2021

Doplňující informace:
UBYTOVÁNÍ
Ubytování za zvýhodněnou cenu je možno si zajistit v hotelu STEEL, nacházejícím se v těsné blízkosti
místa konání školení. Rezervaci je možno zajistit mailem: recepce@steelhouse.cz, nebo online na webových stránkách hotelu: www.steelhouse.cz. Při rezervaci v hotelu STEEL uveďte, že se jedná o „Školení
ŘEKA 2021". Bližší informace získáte na telefonu 556 200 111-2.
Levné ubytováni v jednopokojových apartmánech a třípokojových bytech nabízí Hotel Třinec:
606 707 050, recepce@hoteltrinec.cz.

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 4100 Kč
Pro nečlena : 4400 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

SBORNÍK v elektronické podobě obsahující písemné příspěvky lektorů
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka


© ČSTZ 2021