Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 18. srpna 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Prodloužení platnosti dokladů potřebných k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních
Platnost osvědčení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, které byly platné ke dni 11. března 2020, se prodlužuje do 30. června 2021.

 

Vzhledem k epidemické situaci v roce 2020, která omezila řadu činností, včetně školení a zkoušek odborné způsobilosti včetně zkoušek k prodloužení platnosti dokladů, které jsou podmínkou pro výkon činností na vyhrazených plynových zařízeních, byl vydán zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.

Zákon nabyl účinnosti dne 19.12.2020. Platnost následujících dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, které byly platné ke dni 11. března 2020, se prodlužuje do 30. června 2021:
  • osvědčení Technické inspekce ČR k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení a k opravám a montáži vyhrazených plynových zařízení (zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů - § 6c odst. 4);
  • osvědčení o odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených plynových zařízení (vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů - § 5 odst. 2);
  • osvědčení o způsobilosti topiče (vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách - § 14 odst. 5);

To znamená, že se do 30. června 2021 prodlužuje platnost osvědčení, jejichž platnost by skončila v období od 11. března 2020 do 29. června 2021.

Jak je zřejmé již z názvu zákona č. 539/2020 Sb., týká se prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, tedy vztahů, kde je na jedné straně zaměstnavatel a na druhé zaměstnanec. Při ryze formalistickém přístupu by bylo možno se domnívat, se neprodlužují osvědčení osob, které nejsou v postavení zaměstnance, tj. např, osob samostatně výdělečně činných nebo majitelů nebo jednatelů firem apod. Tento přístup je nutno jako jednoznačně diskriminační odmítnout.
 
Nebezpečí formalistického výkladu si uvědomil i Státní úřad inspekce práce, který vydal Stanovisko k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dobé nouzového stavu. Z tohoto stanoviska uvádíme pasáže, které odůvodňují, proč se prodloužení platnosti osvědčení týká i osob provádějících činnosti mimo pracovní poměr:
 
Nouzovým stavem a nemožnosti si obnovovat řádně svou kvalifikaci byli zasaženi jednak odbornici, kteří vykonávají činnosti v oblasti BOZP v rámci základního pracovněprávního vztahu (tj. pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), a též odbornici, kteří v dané oblasti vykonávají tuto činnost jako osoby samostatně výdělečně činné.
 
Odborníci v základních pracovněprávních vztazích
 
Pro zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, tedy bude platit, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se tedy považují za platné do 30. června 2021, pokud základní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.
 
Odbornici v postavení osob samostatně výdělečně činných
 
Během nouzového stavu uplynula platnost osvědčení řadě odborné způsobilých osob vykonávající činnosti v oblasti BOZP jako osoby samostatné výdělečné činné. Vykonávat tyto činnosti bez platné odborné způsobilosti je v rozporu s právními předpisy. Je však nutné zdůraznit že účelem provádění zkoušek a vydávání osvědčení podle dotčených právních úprav je zajistit, že odborné činnosti budou vykonávány kvalifikovanými osobami. Provádění kontrol, hodnoceni rizik, koordinace BOZP na staveništi, revizní činnosti apod. slouží k ověřování dodržování zákonných požadavků, a je tak předpokladem naplňováni účelu právní úpravy, kterým je v daném případě zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 
V případech, kdy vyhlášená omezeni mají za následek nemožnost vyhovět zákonným požadavkům nebo nemožnost zajistit výkon určitých činností, je na místě přihlédnout k faktickému stavu a zvolit takový výklad, který se zohledněním účelu právní úpravy zamezí absurdním důsledkům, k nimž by jinak vedlo striktní dodržování zákonného textu.
 
Pokud by faktická nemožnost vydávání nových osvědčení měla vést k tomu, že tyto činnosti přestanou být vykonávány, jednalo by se o ohrožení veřejného zájmu, který je dotčenými právními úpravami chráněn. Lze mít tedy za to, že pokud platnost osvědčení uplyne v dobé, kdy fakticky (nezávisle na vůli držitelů osvědčeni) nelze splnit podmínky pro získání nového osvědčení, přičemž veřejný zájem na zajištění výkonu daných činností trvá, je na místě pohlížet na vydaná osvědčeni jako na platná do doby, než bude umožněno získáni nového osvědčení.

S ohledem na skutečnost, že právní předpisy nestanovují odlišné kvalifikační předpoklady pro osoby, které činnosti v oblasti BOZP vykonávají osobně jako osoby samostatné výdělečné činné, a vzhledem k nezbytnosti zachovat jejich právo podnikat a nezbytnosti chránit veřejný zájem na bezpečnosti a ochraně zdrávi, nebudou držitelé takových osvědčení/podnikatelé postihováni za výkon činnosti bez platného osvědčení za analogických podmínek jako u odborníků v pracovněprávním vztahu. Pokud by tedy osoba samostatně výdělečné činná splňovala kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, splňuje dále tyto kvalifikační předpoklady do 30. června 2021.

 
   Aktualizace: 15. 01. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |