Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 24. června 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce
GAS 2023 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové - Školení
Termín: 28. 2. - 1. 3. 2023

Číslo akce: 316

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce: Školení je určeno revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.

PROGRAM ŠKOLENÍ

 

28. února 2023 – den první
8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 13.25  I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9.00 – 9.10 – Zahájení školení

9.10 – 10.05 – Aktuální požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů (zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti). Očekávané změny v postupech TIČR.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – Technická inspekce České republiky

10.05 – 11.00 – Aktuální požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na tlakových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů. Očekávané změny v postupech TIČR.
(Aplikace nových právních předpisů: zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti).
Ing. Roman Řezáč – TIČR Hradec Králové


11.00 – 11.25 – Přestávka na kávu

11.25 – 12.25 – Výsledky prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
(Aplikace nových právních předpisů: zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.)
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha

12.25 – 13.25 – Oběd


13.25 – 17.45  II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13.25 – 14.20 – Požadavky nových legislativních předpisů, technických norem a technických pravidel pro práci při projektování, zřizování, zkoušení, revizích a provozu u plynárenských zařízení a odběrných plynových zařízení
(Praktické dopady nového zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. na provádění revizí a na aplikaci ČSN 38 6405 „Plynová zařízení. Zásady provozu". Konkrétní technické požadavky zákona, nařízení vlády a aktuálního znění vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

14.20 – 15.15 – Opravy plynovodů za provozu až do přetlaku 8 bar, zastavení úniků plynu a opravy pomocí kompozitních materiálů, rehabilitace a prodloužení životnosti plynových potrubí, ochrana izolace svarů a povrchu potrubí při jeho protahování (protlaku), nové postupy v oblasti protikorozních ochrany plynových potrubí.
Ing. Vojtěch Jaška – ORTODROMA s.r.o.

15.15 – 16.10 – Přehled nedostatků při činnostech na plynových zařízeních a jejich rozbor včetně hodnocení ve vztahu k platným normativním požadavkům (projektování, montáž, zkoušky, kontroly, revize a provoz).
(Přehled porušení předpisů, příčin a porušení zjištěných při vyšetřování Policií a soudy v ČR.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

16.10 – 17.05 – Praktické zkušenosti při zajištění provozu, obsluhy a údržby včetně poučení z vzniklých nehod a havárií u průmyslových plynovodů
(Požadavky předpisů na zřizování, montáž, provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize.  Specifické požadavky na průmyslové plynovody a kvalifikaci odborného personálu. Nehody při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby průmyslových plynovodů včetně přijetí technických opatření k jejich zamezení.)
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.


17.05 – 17.45 – Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku

19.00 – 23.00 – Společenský večer


1. března – den druhý

8.00 – 12.30  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

8.00 – 8.50 – Technologie a zařízení pro zajištění bezpečnosti při provádění prací na plynových potrubích při provozu, poruchách a opravách s rizikem úniku plynu.
(Přehled používaných technologií na plynárenském a odběrném plynovém zařízení včetně průmyslových plynovodů).
Ing. Jan Kánský – FASTRA s.r.o.

8.50 – 9.45 – Provedení požárních prostupů požárně dělicími konstrukcemi v závislosti na používaných materiálech potrubí pro rozvod plynu v budovách a řešení konkrétních příkladů a otázek vyskytujících se v praxi:
a) ve kterých případech se provádí požární těsnění prostupu potrubí konstrukcemi zdí a stropů
b) provádění prostupů ocelových a měděných potrubí bez izolace a s izolací
c) provádění prostupů ocelových vlnovcových ohebných potrubí bez izolace a s izolací
d) provádění prostupů potrubí PEX-Al-PEX
e) provádění prostupů plastových potrubí
Ing. Libor Fleischer – PROMAT s.r.o. Praha

9.45 – 10.40 – Jaké jsou perspektivy v oblasti plynárenství v nastávajícím období. Zdroje, uskladňování a dodávky odběratelům v současných podmínkách. Očekávané změny v oblasti složení zemního plynu, dopady do systémů rozvodů a použití plynu.
Pavel Komsa – GasNet Služby, s.r.o.

10.40 – 11.40 – Vybrané požadavky distributora a dodavatele plynu při zřizování odběrného plynového zařízení (umístění HUP, regulace a měření plynu), požadavky při osazování plynoměru při přerušené dodávce plynu, požadavky na práce v blízkosti plynárenského zařízení (v ochranném a bezpečnostním pásmu), vytyčování zařízení, kontrolní sondy a podmínky pro provádění prací.
František Humhal – GasNet, s.r.o.

11.40 – 12.00 – Firemní prezentace

12.00 – 12.30 – Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž o ceny a závěr školení

12.30 – 13.30 – Oběd
 

DOPROVODNÉ MATERIÁLY V RÁMCI ŠKOLENÍ:
1 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 63 – Příprava ke zkouškám TIČR – Obecný test
2 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 64 – Příprava ke zkouškám TIČR – Domovní plynovody
3 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 65 – Příprava ke zkouškám TIČR – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
4 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 66 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2022

Lektoři:
Dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 28. 2. 2023

 
 Závazná přihláška

GAS 2023 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové


Dne 28. 2. - 1. 3. 2023


HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:

VLOŽNÉ

(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené do 15. 2. 2023 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené do 15. 2. 2023 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené po 15. 2. a do 28. 2. 2023 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené po 15. 2. a do 28. 2. 2023 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


UBYTOVÁNÍ


Celkem: Kč (vč. DPH)

* nutno zadat

* na údaje z přihlášky bude vystavena zálohová faktura


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
 


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |