Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Neděle, 3. prosince 2023  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2022 - TŘINEC

- Školení
Termín: 8. 11. - 9. 11. 2022

Číslo akce: 312

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce:

• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy


 

 

PROGRAM ŠKOLENÍ „ŘEKA 2022“ 

ÚTERÝ 8. 11. 2022

8.00 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 9.10

Zahájení

9.10 – 10.00

Aktuální požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Očekávané změny v postupech TIČR.

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR

10.00 – 11.00

Specifické požadavky distributora a dodavatele plynu při zřizování odběrného plynového zařízení (umístění HUP, regulace a měření plynu), požadavky při osazování plynoměru při přerušené dodávce plynu, požadavky na práce v blízkosti plynárenského zařízení (v ochranném a bezpečnostním pásmu), vytyčování zařízení, kontrolní sondy a podmínky pro provádění prací.

František Humhal – GasNet, s.r.o.

11.00 – 11.20

Přestávka

11.20 – 12.20

Aplikace nových právních předpisů – zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Výsledky prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.

Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava

12.20 – 13.20

Oběd

13.20 – 14.10

Základní požadavky nových nebo aktualizovaných legislativních předpisů, technických norem a technických pravidel pro práci při projektování, zřizování, zkoušení, revizích a provozu na plynárenských zařízeních a odběrných plynových zařízeních.

(Praktické dopady nového zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. na provádění revizí a na aplikaci ČSN 38 6405 „Plynová zařízení. Zásady provozu". Konkrétní technické požadavky zákona, nařízení vlády a aktuálního znění vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.)

Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

14.10 – 15.00

Aplikace nových právních předpisů Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Aktuální požadavky Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na tlakových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů. Očekávané změny v postupech TIČR.

 Ing. Roman Řezáč, TIČR Hradec Králové

15.00 – 15.50

Praktický rozbor a hodnocení nedostatků při činnostech na plynových zařízeních (projektování, montáž, zkoušky, kontroly, revize a provoz). Přehled porušení předpisů, příčin a porušení zjištěných při vyšetřování Policií a soudy v ČR.

Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

15.50 – 17.00

Diskuse

19.00 – 23.00

Odborně společenské setkání účastníků

STŘEDA 9. 11. 2022

8.00 – 8.50

Průmyslové plynovody – praktické zkušenosti při zajišťování provozu, obsluhy a údržby včetně poučení z vzniklých nehod a havárií v průmyslových podnicích. (Požadavky předpisů na zřizování, montáž, provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize. Specifické požadavky na průmyslové plynovody a kvalifikaci odborného personálu. Nehody při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby průmyslových plynovodů včetně přijetí technických opatření k jejich zamezení.)

Ing. Jan Kobielusz – Česká hutnická společnost

8.50 – 9.40

Technologie a zařízení pro zajištění bezpečnosti při provádění prací na plynovodech při poruchách a opravách s rizikem úniku plynu.

 Jiří Kotěra – GASCO TECH s.r.o.

9.40 – 10.40

Nové postupy v oblasti činností oprav, údržby a servisu plynových zařízení. Praktická ukázka digitalizace servisu plynových zařízení, využití různých technologií vč. dálkové asistence pro juniorní techniky u zákazníka.

Ing. Jiří Dvořák, PhD., Ing. Karel Břenek – Adventiotechnologies s.r.o.

10.40 – 11.30

Provádění spojů na systému plynových potrubí z polyetylenu systémem Gopres K. Postup při provádění spojů, materiál a zařízení, předpisové požadavky a hodnocení.

Ing. Marek Fojtík MBA – Viega

11.30 – 12.00

Diskuse

12.00 – 13.00

Oběd

 

 

Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 10. 2022

Doplňující informace:
UBYTOVÁNÍ
S ohledem na vyčerpání kapacity hotelu STEELHOUSE v Třinci a nedostatek vhodného ubytování v tomto městě bylo rezervováno ubytování v hotelu PIAST, Nádražní 208 208/18, 737 01 Český Těšín. Hotel se nachází asi 10 km od místa konání školení (Kulturní dům TRISIA). Cesta vlakem z Českého Těšína na nádraží Třinec – centrum, vzdálené od Kulturního domu TRISIA asi 600 m, trvá 6 minut.
Ubytování je možno rezervovat emailem na hotelpiast@email.cz nebo na telefonním čísle 792 298 141.

Z místa školení bude soukromým dopravcem zajištěna první den doprava do hotelu Piast v Českém Těšíně pro ubytování, zpět na raut a z rautu do hotelu, druhý den z hotelu Piast na přednášky.
Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 4400 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 4800 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu uvedeného v zaslané zálohové faktuře.

SBORNÍK v elektronické podobě obsahující písemné příspěvky lektorů
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka

 
 Závazná přihláška

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2022 - TŘINECDne 8. 11. - 9. 11. 2022


Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526, 739 61 TŘINEC

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (4400 Kč) nečlena (4800 Kč) ve prospěch účtu uvedeného v zaslané zálohové faktuře.

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2023  |  webmaster  |