Odborné akce
GAS 2024 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové - Školení
Termín zahájení: 12. 3. - 13. 3. 2024

Číslo akce: 321

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce: Školení je určeno revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.

PROGRAM ŠKOLENÍ

 

1. den – 12. března 2024

8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 13.00 – I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9.00 – 9.10 – Zahájení školení

9.10 – 10.05 – Aktuální zkušenosti Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů (zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti). Očekávané změny v postupech TIČR.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR

10.05 – 11.05 – Zkušenosti získané při aplikaci nových právních předpisů (zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 191/2022 Sb.). Výsledky kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha
11.05 – 11.35 – Přestávka

11.35 – 12.35 – Problematika provozu vyhrazených tlakových zařízení při bezpečném provozování plynových zařízení (specifikace těchto zařízení), které podléhají NV 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízení, které úkony se na nich provádějí a jak často se provádějí. Nehodové události šetřené zástupci OIP a Policií ČR.
Ing. Jiří Kottnauer – OIP Ústí nad Labem
Petr Matěják – předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení


12.35 – 13.35 – Oběd


13.25 – 17.45 – II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13.25 – 14.25 – Zkušenosti s eliminací rizik při provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu, přehled metod a postupů prací pro domovní, průmyslové a distribuční plynovody.
Ing. Jan Kánský – FASTRA s.r.o.

14.25 – 15.25 – Rozbor a hodnocení některých případů porušení předpisů, příčin zjištěných při vyšetřování Policií ČR, dozorčími orgány a soudy v souvislosti s činnostmi na plynových zařízeních (projektování, montáž, zkoušky, kontroly, revize a provoz).
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

15.25 – 15.55 – Přestávka

15.55 – 16.55 – Specifické problémy při provozu, opravách a údržbě průmyslových plynovodů. Přehled technologií pro opravy a údržbu. Rozbor vzniklých poruch, nehod a havárií a přijatá technická a organizační opatření k jejich předcházení. Specifické požadavky předpisů pro průmyslové plynovody a na kvalifikaci odborného personálu.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

16.55 – 17.30 – Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku

19.00 – 23.00 – Společenský večer


2. den – 13. března 2024

8.30 – 12.00 – III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

8.30 – 9.30 – Některé problémy při aplikaci právních a normativních dokumentů řešené Českým sdružením pro technická zařízení se státními orgány a soudní cestou.
(Uplatňování nových požadavků na vzdělání revizních techniků při prodlužování platnosti. Aplikace právních předpisů v oblasti požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění kontrole a revizi spalinové cesty) na spalinové cesty bez požární odolnosti proti vyhoření sazí.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ


9.30 – 10.30 – Přehled zařízení a technologií pro vyhledávání úniků plynu na domovních a průmyslových plynovodech a plynovodech uložených v zemi. Kritéria pro vyhodnocování úniků u jednotlivých zařízení podle platných předpisů pro plynová zařízení.
Filip Ondráček – Radeton s.r.o.

10.30 – 11.30 – Provádění montáží, uvádění do provozu, provoz, opravy a servis plynových spotřebičů. Nedostatky zjišťované při instalaci spotřebičů a jejich odvodů spalin u provozovatelů a postupy pro jejich odstranění. Problémy při činnostech podle současně platných předpisových požadavků.
Vlastimil Břečka – KARMA Český Brod a.s.

11.30 – 12.00 – Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž o ceny a závěr školení

12.00 – 13.00 – Oběd
 

DOPROVODNÉ MATERIÁLY V RÁMCI ŠKOLENÍ:
1 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 67/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
2 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 68/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
3 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 69/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině g1, g2 nebo g4
4 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 70/2023 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2023

Lektoři:
Dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 12. 3. 2024


© ČSTZ 2024