Stanovy
Stanovy Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ)
ČSTZ je dobrovolné společenstvo (podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 301/1992 Sb.), jehož členy se mohou stát sdružení, svazy, cechy, asociace apod. (např. podle zákona č.83/1990 Sb.), živnostenská společenstva (podle zákona č. 301/1992 Sb.), podnikající fyzické a právnické osoby (české i zahraniční firmy, podnikatelé), instituce a pracovníci v oboru technických zařízení.

Čl. I
Základní oblasti činnosti:

Vytváření podmínek pro komplexní řešení problematiky technických zařízení (dále jen TZ) a zařízení souvisejících, zejména v následujících oblastech:

 1. hájení a podpora profesních zájmů členské základny,
 2. zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dní apod.,
 3. pořádání kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost,
 4. společný postup při tvorbě a připomínkování technických a legislativních předpisů,
 5. prosazování zájmů technických oborů a řešení společných otázek technických zařízení v oborech, které spolu vytvářejí společné vazby a souvislosti tak, aby spolu s dodržováním platných právních a technických předpisů byly naplněny cíle členů ČSTZ v rozvoji podnikání, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů,
 6. společný postup při realizaci profesních záměrů členů sdružení v oblasti vzdělávání všech stupňů,
 7. expertní a poradenská činnost, zpracovávání odborných posudků,
 8. organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti za účelem řádného plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření sdružení,
 9. spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a ostatními sdruženími v České republice a v zahraničí.

Čl. II
Oblast působnosti:

ČSTZ působí na území České republiky.

Čl. III¨
Sídlo sdružení:

Sídlem sdružení je Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4.

Čl. IV

 1. Členství v ČSTZ je :
  a) řádné     - individuální
                   - firemní
                   - spolkové
  b) čestné
 2. Řádným členem (dále jen členem) se může stát každé sdružení či živnostenské společenstvo apod. založené např. podle zákonů č. 83/1990 Sb., č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1996 Sb. a dalších, které se stává spolkovým členem, fyzická osoba - individuální člen, nebo podnikající fyzická osoba a právnická osoba - firemní člen, pokud souhlasí s předmětem, cílem a účelem ČSTZ. Členem ČSTZ se stávají zájemci po uzavření smlouvy o členství a uhrazení členského příspěvku příslušného roku.
 3. Práva spolkového a firemního člena vykonávají fyzické osoby pověřené statutárním orgánem řádného člena.
 4. Čestné členství je výrazem ocenění zásluh fyzické nebo podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti člena podle čl V. stanov.
 5. O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo ČSTZ.
 6. Členství končí:
  a - vystoupením
  b - vyloučením
  c - nezaplacením členského příspěvku
  d - úmrtím fyzické osoby
  e - zrušením právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  f - zrušením sdružení
 7. Vystoupení člena je možné pouze na základě jeho písemného oznámení.
 8. Vyloučit člena může představenstvo ČSTZ při :
  - závažném porušení stanov,
  - chování člena, které je v rozporu se zájmy ČSTZ a jsou-li tyto zájmy jednáním, vystupováním nebo činností člena poškozovány.
  Představenstvo musí návrh na vyloučení člena předem se členem projednat. Při vyloučení má člen právo požádat o přezkoumání rozhodnutí revizní komisí.
 9. Při ukončení členství se příspěvky nevracejí. Člen, který ukončil členství, nemá žádné nároky na jmění sdružení.

Čl. V.

Práva a povinnosti člena:

 1. Člen má zejména tato práva:
  a - podílet se aktivně na činnosti ČSTZ,
  b - účastnit se sněmu osobně jako delegát nebo prostřednictvím zvoleného delegáta,
  c - volit a být volen do orgánů ČSTZ ,
  d - být pravidelně informován o činnosti a o výsledcích práce ČSTZ,
  e - využívat zvýhodnění člena při službách poskytovaných ČSTZ,
  f - obracet se na orgány ČSTZ při řešení vzniklých problémů.
 2. Člen je povinen:
  a - dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů ČSTZ,
  b - spolupracovat při výkonu činnosti orgánů ČSTZ,
  c - napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení další činnosti ČSTZ,
  d - chránit zájmy ČSTZ svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
  e - zaplatit členské příspěvky vždy do 31. 1. běžného roku nebo do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Čl. VI.

Orgány, struktura a výkonný aparát ČSTZ:

A. Sněm ČSTZ

 1. Nejvyšším orgánem ČSTZ je sněm. Sněm je svoláván představenstvem nejméně jednou za tři roky. Účastnit se sněmu má právo každý člen ČSTZ jako delegát nebo prostřednictvím delegáta.
 2. Mimořádný sněm je svolán i tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva ČSTZ nebo alespoň 20% řádných členů.
 3. Sněm schvaluje stanovy ČSTZ, jednací řád ČSTZ, volební řád ČSTZ, jejich změny a doplňky.
 4. Sněm volí představenstvo, též je odvolává. Sněm volí revizní komisi ČSTZ. Předseda, představenstvo a revizní komise jsou voleni na období tří let. Kandidáty představenstva a revizní komise navrhují členové ČSTZ.

B. Představenstvo ČSTZ

 1. Představenstvo ČSTZ je řídícím a koordinačním orgánem ČSTZ. Za svoji činnost je odpovědné sněmu ČSTZ. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu ČSTZ a místopředsedy ČSTZ. Počet členů představenstva je nejvýše 21. Počet místopředsedů ČSTZ je rovný nejvýše počtu odborných sekcí ČSTZ.
 2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda ČSTZ nebo jím pověřený člen představenstva. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát ročně.
 3. Jednání představenstva se mohou s hlasem poradním zúčastnit řádní členové a hosté podle projednávané problematiky. O jejich účasti rozhodne představenstvo hlasováním.
 4. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se schvaluje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČSTZ nebo jím pověřeného člena představenstva ve smyslu čl. VI, bod B 2. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, ověřovatel zápisu a předsedající.
 5. Představenstvo může jako svůj poradní orgán ustavit odborné komise, grémia, případně pracovní skupiny.
 6. Do náplně činnosti představenstva patří zejména:
  a - zajišťování a realizace usnesení sněmu ČSTZ zejména v odborných sekcích, které v představenstvu zastupují,
  b - zajišťování a realizace usnesení sněmu ČSTZ v administrativně výkonném aparátu ČSTZ,
  c - projednávání a schvalovaní hospodaření ČSTZ,
  d - schvalování rozpočtu ČSTZ a schvalování jeho změn,
  e - potvrzuje případně vetuje rozhodnutí pracovního předsednictva,
  f - příprava jednání sněmu ČSTZ.
 7. O kooptaci nových členů představenstva rozhoduje představenstvo. Nejvyšší počet kooptovaných členů představenstva se rovná 1/2 počtu členů představenstva zvoleného sněmem.
 8. Členové představenstva mohou být delegováni na zasedání nejvyšších orgánů spolkových členů ČSTZ.

C. Pracovní předsednictvo

 1. Pracovní předsednictvo je poradním orgánem předsedy tvořeným předsedou a místopředsedy zvolenými představenstvem.
 2. V období mezi konáním zasedání představenstva rozhoduje ve věcech představenstva, které následně podléhají ratifikaci představenstvem.
 3. Pracovní předsednictvo zasedá operativně dle potřeby.
 4. Jednání pracovního předsednictva svolává předseda ČSTZ nebo jím určený místopředseda ČSTZ.

D. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Za svou činnost odpovídá  sněmu. O své činnosti informuje předsedu ČSTZ, představenstvo ČSTZ a pracovní předsednictvo ČSTZ.
 2. Revizní komise je minimálně tříčlenná. Činnost revizní komise řídí její předseda, zvolený členy revizní komise.
 3. Členem revizní komise nemůže být předseda ČSTZ, člen představenstva, člen pracovního předsednictva nebo zaměstnanec sdružení.
 4. Náplní činnosti revizní komise je zejména :
  a - kontrola realizace usnesení sněmu v bodech týkajících se hospodaření ČSTZ,
  b - kontrola hospodaření sdružení,
  c - navrhování pozastavení rozhodnutí předsedy a představenstva, jsou-li v rozporu se stanovami sdružení nebo s obecně platnými předpisy; pozastavená  rozhodnutí předkládá  sněmu případně představenstvu.
 5. Revizní komise zasedá minimálně jedenkrát ročně. Jednání revizní komise svolává její předseda. O zasedání revizní komise musí být pořízen zápis.
 6. Doplnění složení revizní komise do zvoleného počtu sněmem provádí představenstvo.

E. Předseda ČSTZ

 1. Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení.
 2. Předseda je za svou činnost odpovědný představenstvu ČSTZ.
 3. V případě, že není ustavena funkce výkonného ředitele ČSTZ, odpovídá za provoz a hospodaření ČSTZ předseda ČSTZ.
 4. Předseda plní usnesení sněmu ČSTZ a představenstva ČSTZ.
 5. Předsedu ČSTZ zastupuje určený místopředseda ČSTZ.
 6. Předseda ČSTZ může být čestná funkce.

F. Odborné sekce

 1. Odborné sekce jsou tvořeny členy ČSTZ, kteří profesně přísluší k danému technickému oboru.
 2. Jeden člen ČSTZ může být členem více odborných technických sekcí.
 3. Ustavení odborných sekcí schvaluje představenstvo ČSTZ na návrh předsedy ČSTZ projednaný v pracovním předsednictvu ČSTZ.
 4. Představenstvo ČSTZ pověří na návrh předsedy ČSTZ po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ některé ze svých členů funkcí předsedů jednotlivých odborných sekcí.
 5. Vedoucí odborných sekcí spolupracují s administrativně výkonným aparátem ČSTZ a redakční radou časopisu IS ČSTZ.
 6. Předseda odborné sekce je odpovědný za odbornou činnost sekce.

G. Administrativně výkonný aparát ČSTZ

 1. Plnění úkolů ČSTZ zajišťuje administrativně výkonný aparát ČSTZ v organizační struktuře a s kompetencemi schválenými představenstvem ČSTZ po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ.
 2. Řízením aparátu je pověřen výkonný ředitel ČSTZ. Výkonného ředitele jmenuje do funkce předseda ČSTZ po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ.
 3. Výkonný ředitel může být přizván na zasedání sněmu ČSTZ a na zasedání představenstva ČSTZ s hlasem poradním.
 4. Výkonný ředitel se zúčastňuje zasedání pracovního předsednictva ČSTZ.

H. Oblastní pobočky ČSTZ

 1. Pro užší kontakt a pro pružnější informovanost členské základny se zřizují v regionech oblastní pobočky ČSTZ (dále jen OP ČSTZ) a kontaktní místa ČSTZ (dále jen KM ČSTZ).
 2. O vzniku OP ČSTZ nebo KM ČSTZ rozhoduje předseda ČSTZ po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ.
 3. O zániku OP ČSTZ nebo KM ČSTZ rozhoduje předseda ČSTZ po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ.

Čl. VII

Hospodaření ČSTZ:

 1. Činnost sdružení je financována z vlastních prostředků, které jsou tvořeny zejména:
  a - členskými příspěvky,
  b - příjmy z vlastní odborné a hospodářské činnosti,
  c - dotacemi a dary.
 2. Pro každý hospodářský rok je nutné zpracovat finanční rozpočet a roční účetní uzávěrku. Oba dokumenty se po projednání v pracovním předsednictvu ČSTZ předkládají ke schválení představenstvu ČSTZ a ke kontrole revizní komisi ČSTZ.
 3. Členské příspěvky fyzických osob - individuálních členů stanoví představenstvo ČSTZ. Roční členský příspěvek fyzických osob - individuálních členů je splatný podle čl. V.2 e těchto stanov.
 4. Členské příspěvky firemních členů - podnikajících fyzických osob a právnických osob jsou smluvní. Roční členský příspěvek firemních členů je splatný podle čl. V.2 e těchto stanov.
 5. Členské příspěvky spolkových členů - právnických osob jsou smluvní. Roční členský příspěvek spolkových členů je splatný podle čl. V.2 e těchto stanov.
 6. Hospodaření sdružení musí být v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření občanských sdružení.
 7. Evidenci členských příspěvků a ostatních plateb vede administrativně výkonný aparát ČSTZ.
 8. Účetnictví sdružení zajišťuje administrativně výkonný aparát ČSTZ.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení:

 1. Při zániku sdružení se postupuje podle platných právních předpisů.
 2. Zánik sdružení bude oznámen registračnímu místu, Hospodářské komoře ČR a všem subjektům, se kterými bylo sdružení ve styku.

Čl. IX

Platnost a účinnost:

 1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení sněmem ČSTZ.
   


 Datum vydání: 28. 06. 2005         Datum poslední úpravy: 28. 06. 2005

© ČSTZ 2024