Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 6. prosince 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
SPONZOROVANÝ PŘÍSTUP K ČESKÝM TECHNICKÝM NORMÁMV OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zaveden bezplatný sponzorovaný přístup k technickým normám, jejichž použití je vyžadováno právním předpisem, jako jsou zákony, vyhlášky nebo nařízení vlády. V oboru plynových zařízení, konkrétně v plynárenství vyžaduje použití norem zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon):

§ 11 Práva a povinnosti držitelů licencí
(1) Držitel licence je povinen
c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky,
 
Technické normy jsou zdarma přístupné po registraci na webových stránkách České agentury pro standardizaci. V oboru plynových a souvisejících zařízení jsou tak přístupné například následující normy:
 
Číslo normy
Název
ČSN EN 45020
Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník
ČSN 01 3450
Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
ČSN 01 3464
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN 01 8013
Požární tabulky
ČSN 03 8373
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
ČSN 03 8374
Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
ČSN EN 12828+A1
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 437
Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů
ČSN 06 1008
Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 07 0703
Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 07 8304
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
ČSN 07 8305
Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
ČSN 10 5190
Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2
Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN EN 1594
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky
ČSN EN 12732+A1
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
ČSN EN 12007-4
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
ČSN EN 12007-1
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky
ČSN EN 12007-2
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
ČSN EN 12007-3
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
ČSN EN 12186
Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
ČSN EN 15001-2
Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
ČSN EN 1776
Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky
ČSN EN 1775 ed. 2
Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – Provozní požadavky
ČSN EN 12279
Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky
ČSN EN 12583
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
ČSN EN 1127-1 ed. 3
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika
ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN EN 15287-2
Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-1+A1
Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN 73 4301
Obytné budovy
ČSN 73 5305
Administrativní budovy a prostory
ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
 
České sdružení pro technická zařízení, z.s. upozornilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturu pro standardizaci, že v souladu s výše citovaným energetickým zákonem je nutno zajistit bezplatný přístup i k technickým pravidlům v plynárenství (TPG) navazujících na výše uvedené normy a rovněž pravidlům stanovícím požadavky na plynárenská zařízení bez návaznosti na českou, evropskou či mezinárodní normu.
 
Věříme, že uvedené orgány dokončí naplnění požadavku zákona č. 22/1997 Sb. na sponzorovaný přístup, kterým se rozumí „bezplatné poskytování přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům“, bez zbytečných odkladů. 
    Aktualizace: 07. 07. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |