Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 4. března 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2023 - TŘINEC

- Školení
Termín: 7. 11. - 8. 11. 2023

Číslo akce: 320

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce:

• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy


 

PROGRAM ŠKOLENÍ „ŘEKA 2023“
Třinec 7. a 8. listopadu 2023
ÚTERÝ 7. 11. 2023
8.00 – 9.00
Prezence účastníků
9.00 – 9.10
Zahájení
9.10 – 10.10
Aktuální zkušenosti Technické inspekce České republiky při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních při aplikaci nových právních předpisů. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Očekávané změny v postupech TIČR.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR
10.10 – 11.10
Zkušenosti získané při aplikaci nových právních předpisů (zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti).
Výsledky prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na   plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava
11.10 – 11.30
Přestávka
11.30 – 12.30
Některé problémy při aplikaci právních a normativních dokumentů řešené Českým sdružením pro technická zařízení se státními orgány a soudní cestou.
(Uplatňování nových požadavků na vzdělání revizních techniků při prodlužování platnosti. Aplikace právních předpisů v oblasti požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění kontrole a revizi spalinové cesty) na spalinové cesty bez požární odolnosti proti vyhoření sazí.))
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
12.30 – 13.30
Oběd
13.30 – 14.30
Praktické poznatky a doporučení pro provádění revizí odběrných plynových zařízení a    následné odstraňování zjištěných závad
Petr Musil – Petr Musil – Revizní činnost s.r.o.
14.30 – 15.30
Rozbor a hodnocení vyskytujících se nedostatků při činnostech na plynových zařízeních (projektování, montáž, zkoušky, kontroly, revize a provoz).
Přehled porušení předpisů, příčin a porušení zjištěných při vyšetřování Policií ČR, dozorčími orgány a jednání soudů. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
15.30 – 16.00
Přestávka
16.00 – 17.00
Specifické požadavky na provádění prací na průmyslových plynovodech, praktické zkušenosti při zajištění provozu, obsluhy a údržby včetně poučení z vzniklých nehod a havárií v průmyslových podnicích.     (Požadavky předpisů na zřizování, montáž, provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize. Specifické požadavky na průmyslové plynovody a kvalifikaci odborného personálu. Nehody při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby průmyslových plynovodů včetně přijetí technických opatření k jejich zamezení.)
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.
17.00 – 17.30
Firemní prezentace, diskuse
19.00 – 23.00
Odborně společenské setkání účastníků
STŘEDA 8. 11. 2023
8.30 – 9.30
Provádění montáží, uvádění do provozu, provoz, opravy a servis plynových spotřebičů. Zjišťované nedostatky při instalaci spotřebičů a jejich odvodů spalin u provozovatelů a postupy pro jejich odstranění. Problémy při činnostech podle současně platných předpisových požadavků.
Miroslav Rozkošný – revize a servis plynových zařízení
9.30 – 10.30
Současné technické a technologické možnosti při utěsňování rozvodů médií (plyn, voda, vytápění apod.). Platné předpisy na provádění prací. Postupy při uvedených pracích, výhody technologie bez stavebních prací oproti provádění výměn potrubí, záruka a životnost realizovaných utěsnění. Ukázka funkce systému utěsnění.
Pavel Jašurek – BCG Technik
10.30 – 11.30
Požadavky dodavatele plynu při zásobování plynem s obsahem vodíku, zřizování odběrného plynového zařízení (připojování OPZ, umístění HUP, regulace a měření plynu), požadavky při osazování plynoměru při přerušené dodávce plynu, požadavky na práce v blízkosti plynárenského zařízení (v ochranném a bezpečnostním pásmu), vytyčování zařízení, kontrolní sondy a podmínky pro provádění prací
František Humhal – GasNet, s.r.o.
11.30 – 12.30
Oběd
Změna programu vyhrazena.

Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 3. 11. 2023

Doplňující informace:
UBYTOVÁNÍ
S ohledem na nedostatečnou kapacitu hotelu STEELHOUSE v Třinci, sníženou dlouhodobými komerčními pronájmy, a nedostatek vhodného ubytování v tomto městě byla rezervována do 23. října 2023 celá kapacita ubytování hotelu CENTRAL, Nádražní 16, 737 01 Český Těšín 1. Hotel se nachází asi 10 km od místa konání školení (Kulturní dům TRISIA). Cesta vlakem z Českého Těšína na nádraží Třinec – centrum, vzdálené od Kulturního domu TRISIA asi 600 m, trvá 6 minut.
Z místa školení bude soukromým dopravcem zajištěna první den doprava do hotelu CENTRAL v Českém Těšíně pro ubytování, zpět na raut a z rautu do hotelu, druhý den z hotelu CENTRAL na přednášky.
Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 4550 Kč
Pro nečlena : 4950 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu uvedeného v zaslané zálohové faktuře.

SBORNÍK v elektronické podobě obsahující písemné příspěvky lektorů
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka


 
 Závazná přihláška

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2023 - TŘINECDne 7. 11. - 8. 11. 2023


Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526, 739 61 TŘINEC

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (4550 Kč) nečlena (4950 Kč) ve prospěch účtu uvedeného v zaslané zálohové faktuře.

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |