Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 27. února 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce
GAS 2020 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové - Školení
Termín: 31. 3. - 1. 4. 2020

Číslo akce: 295

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce: Školení je určeno revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.

PROGRAM ŠKOLENÍ

 

31. března – den první
8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 13.00  I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9.00 – 9.15 – Zahájení školení

9.15 – 10.15 – Připravované změny legislativy pro výkon Technické inspekce ČR při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních. Očekávané změny v předpisech a postupech TIČR ČR.
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – Technická inspekce České republiky

10.15 – 11.45 – Výsledky řešení specifických problémů při zřizování a provozu plynových zařízení (požadavky na použití prvků a montážních zařízení pro potrubní systémy vlnovcových nerezových trubek v budovách, instalace protipožárních armatur při zásazích na domovních plynovodech apod.). Porušení předpisů a správné praxe při vyšetřování Policií a soudy v ČR. Zjištěná pochybení a nedostatky při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách, revizích a provozu plynových zařízení.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

11.15 – 11.45 – Přestávka na kávu

11.45 – 12.45 – Vyskytující se nedostatky z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha

12.45 – 13.30 – Oběd


13.30 – 17.30  II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13.30 – 14.30 – Nové postupy v oblasti činností oprav, údržby a servisu plynových zařízení, praktická ukázka realizace výkonu činností systémem na dálku s využitím kapacity pro opravy, údržbu a servisu pro operativní realizaci činností u zákazníka.
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., Ing. Karel Břenek – ACONTE s.r.o.

14.30 – 15.30 – Problematika prací v prostředích s nebezpečím výbuchu plynu podle TPG 925 01:2019, kdy se zpracovává Příkaz „V“ k optimální aplikaci nařízení vlády č. 406/2004 Sb. v praxi. (Porovnání požadavků na práce, kdy se musí postupovat podle TPG 925 01:2019 a nařízení vlády č. 406/2004 Sb. s požadavky na práce, kdy se musí postupovat podle TPG 905 01:2018. Určení pracovišť, kvalifikace pracovníků, dokumentace a obsah Příkazu „V“, ochranná opatření, značení prostor, druhy a použitelnost nářadí).
Michal Rangotis – NET4GAS

15.30 – 16.30 – Současná situace v předpisové problematice odvodů spalin od plynových spotřebičů, provádění revizí, kontrol a čištění odvodů spalin. Aplikace evropských a českých předpisů s ohledem na jejich rizika pro zdraví, bezpečnost osob a ochranu majetku.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

16.30 – 17.30 – Odpovědnost za škodu způsobenou odbornou činností při technických činnostech (projektování, instalace, revizní činnosti u technických zařízení) z pohledu norem civilního a trestního práva.
Zdeněk Mgr. David Urbanec, advokát – Advokátní kancelář Dunovská&Partners

17.30 – 18.00 – Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku

19.00 – 23.00 – Společenský večer


1. dubna – den druhý

8.00 – 12.45 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

8.00 – 9.00 – Systém zajištění technických zařízení v bytovém fondu z pohledu provozování odběrných plynových zařízení, provádění jejich kontrol a revizí. (Systém plánování, realizace, sledování a hodnocení předepsaných úkonů při provozování plynových zařízení včetně systému kontroly odstraňování zjištěných závad).
Kamila Kořená – RESIDOMO a.s.

9.00 – 10.00 – Požadavky předpisů na zřizování, montáž, provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize. Specifické požadavky na průmyslové plynovody a kvalifikaci odborného personálu. Nehody při provádění oprav, rekonstrukcí a údržby průmyslových plynovodů včetně přijetí technických opatření k jejich zamezení.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

10.00 – 10.15 – Přestávka na kávu

10.15 – 11.15 – Specifické požadavky na návrh, instalaci a provoz plynových ohřívačů vody (průtokové, zásobníkové a zásobníkové kondenzační pro bytové domy, administrativní budovy a průmyslové aplikace). Zhodnocení jednotlivých způsobů použití zařízení.
Mgr. Kamil Komenda, MBA – QUANTUM, a.s.

11.15 – 12.15 – Provádění kontrol plynových potrubích uložených v zemi z hlediska protikorozní ochrany. Kontroly podle ČSN 03 8373 „Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi“ a TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“. Používané metody kontrol, přístrojová technika. Zkušenosti a výsledky kontrol.
Mgr. Tomáš Dědina – GridServices s.r.o.

12.15 – 12.45 – Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž o ceny a závěr školení

12.45 – 13.30 – Oběd
 

DOPROVODNÉ MATERIÁLY V RÁMCI ŠKOLENÍ:
1 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 53 – Příprava ke zkouškám TIČR – Regulační stanice plynu
2 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 54 – Příprava ke zkouškám TIČR – Tlakové stanice LPG
3 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 55 – Příprava ke zkouškám TIČR – Rozvody LPG
4 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 56 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2019
5 – Vydaná odborná stanoviska 2019

Lektoři:
Dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 3. 2020

 
 Závazná přihláška

GAS 2020 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové


Dne 31. 3. - 1. 4. 2020


HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:

VLOŽNÉ

(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené před 15. 3. 2020 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené před 15. 3. 2020 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené po 15. 3. 2020 a do 31. 3. 2020 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené po 15. 3. 2020 a do 31. 3. 2020 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


UBYTOVÁNÍ


Celkem: Kč (vč. DPH)

* nutno zadat

* na údaje z přihlášky bude vystavena zálohová faktura


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |