Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 28. května 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce
GAS 2019 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové - Školení
Termín: 26. 3. - 27. 3. 2019

Číslo akce: 287

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce: Školení je určeno revizním technikům, projektantům, konstruktérům, servisním a montážním pracovníkům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.

PROGRAM ŠKOLENÍ

 

1. den - 26. března 2019
8.00 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 13.00  I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9.00 – 9.15 – Zahájení školení

9.15 – 10.00 – Jaké nové požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních lze očekávat v roce 2019. Jaké nové požadavky platí na vydávání oprávnění a osvědčení k jednotlivým druhům plynového zařízení (Přehled zařízení, která jsou považována za vyhrazená a přehled plynových zařízení, která nejsou vyhrazenými.)
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – Technická inspekce České republiky

10.00 – 10.45 – Jaké změny lze v nastávajícím období očekávat v rámci připravované nové legislativy pro plynárenská a odběrní plynová zařízení v oboru plynových zařízení (oprávnění, osvědčení, odborná způsobilost k výkonu činností kontrol, revizí a zkoušek, rozsah zařízení podléhajících revizím apod.).
Ing. František Fejgl – GasNet, s.r.o.

10.45 – 11.15 – Přestávka na kávu

11.15 – 12.00 – Výkon inspekce práce při kontrole provozu plynových zařízení. Zkušenosti z šetřených pracovních úrazů a nehodových událostí. Nestandardní způsoby požárních zabezpečení plynovodů.
Ing. Jiří Kottnauer – OIP Ústí nad Labem

12.00 – 12.45 – Rozbor zjištěných nedostatků a pochybení odborných profesí při projekci, montáži a revizích plynových zařízení z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení.
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha

12.45 – 13.30 – Oběd


13.30 – 17.30  II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13.30 – 14.15 – Jaké požadavky uplatňuje dodavatel plynu při povolování a zřizování plynovodní přípojky a odběrného plynového zařízení u nových odběratelů při umisťování hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku plynu a měření plynu. Postup dodavatele plynu při poskytování informací o uložení plynového zařízení.
František Humhal – Innogy

14.15 – 15.00 – Požadavky na provádění montáží, oprav, údržby, kontrol a revizí u průmyslových plynovodů. Přehled parametrů některých průmyslových zařízení a specifické požadavky na provoz, opravy a údržbu u těchto zařízení.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

15.00 – 15.45 – Odpovědnost za škodu způsobenou odbornou činností při technických činnostech (projektování, instalace, revizní činnosti) z pohledu norem civilního a trestního práva.
(Podle ustanovení § 2950 věty první občanského zákoníku, hlásí-li se někdo jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.)
JUDr. Libor Nedorost, Ph.D.

15.45 – 16.30 – Systémy detekce topných a jedovatých plynů. Postupy provádění detekce úniku plynu v uzavřených a venkovních prostorách (typy a vhodnost senzorů u používaných přístrojů pro jednotlivé aplikace, rozsahy měření přístrojů, detekované plyny, citlivost a tolerance přístrojů, kalibrace).
Zdeněk Vafek – Dräger Safety s.r.o.

16.30 – 17.30 – Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku

19.00 – 23.00 – Společenský večer


2. den – 27. března 2019

8.00 – 13.30 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

8.00 – 8.45 – Rozbor některých pochybení a nedostatků při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách a revizích plynových a souvisejících zařízení vyplývajících z posledních případů vyšetřovaných Policií a soudy v ČR.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

8.45 – 9.30 – Základní požadavky předpisů pro práci na plynárenských a odběrných plynových zařízeních a při zajištění požadavků na projektování, stavbu a zkoušení, uvedení do provozu a provoz podle aktuální úpravy TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách, TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu, TPG 927 01 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, TIN 702 12 Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry, TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu, TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

9.30 – 10.30 – Řešení specifické problematiky při použití plastů k rozvodu plynu, možná rizika z titulu nedodržení stanovených postupů podle technických předpisů a předpisů výrobců a dodavatelů systémů (použití plastových a kovových uzávěrů, specifika montáže přechodových spojů do objektů, životnost a spolehlivost systému, teplotní vlivy na roztažnost potrubí při montáži, výsledky šetřených poruch, nehod a havárií na potrubích z plastu).
Ing. Pavel Vinarský – ČSSP

10.30 – 10.45 – Přestávka na kávu

10.45 – 11.30 – Typy a specifické podmínky pro instalaci, umisťování a provoz regulátorů tlaku plynu a regulačních stanic v průmyslu. Hodnocení technických a provozních podmínek jednotlivých umístění (ve skříni mimo objekt, v zemi, v přístavku k objektu, v objektu apod.).
Ing. Tomáš Stone – HUTIRA – BRNO, s.r.o.

11.30 – 12.00 – Firemní prezentace

12.00 – 12.30 – Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž o ceny a závěr školení

12.30 – 13.15 – Oběd
 

DOPROVODNÉ MATERIÁLY V RÁMCI ŠKOLENÍ:
1 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 49 – Příprava ke zkouškám TIČR – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
2 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 50 – Příprava ke zkouškám TIČR – Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
3 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 51 – Příprava ke zkouškám TIČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
4 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 52 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2018
5 – Vydaná odborná stanoviska 2018

Lektoři:
Dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 26. 3. 2019

 
 Závazná přihláška

GAS 2019 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové


Dne 26. 3. - 27. 3. 2019


HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:

VLOŽNÉ

(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené před 15. 3. 2019 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené před 15. 3. 2019 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené po 15. 3. 2019 a do 26. 3. 2019 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené po 15. 3. 2019 a do 26. 3. 2019 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


UBYTOVÁNÍ


Celkem: Kč (vč. DPH)

* nutno zadat

* na údaje z přihlášky bude vystavena zálohová faktura


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |