Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 18. ledna 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce
GAS 2018 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové - Školení
Termín: 10. 4. - 11. 4. 2018

Číslo akce: 284

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce: Školení je určeno odborným zaměstnancům, vedoucím zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejících zařízení, pracovníkům orgánů a organizací státní a veřejné správy a ostatních institucí.


PROGRAM ŠKOLENÍ

 

1. den – 10. dubna 2018
8.00 – 9.00 – Prezence účastníků

9.00 – 13.00  I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9.00 – 9.15 – Zahájení školení

9.15 – 10.00 – Požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních. Požadavky na vydávání oprávnění a osvědčení k jednotlivým druhům plynového zařízení. Přehled zařízení, která se považují za vyhrazená, a přehled plynových zařízení, která nejsou vyhrazenými.
Ing. Karel Hnízdil - Technická inspekce České republiky

10.00 – 10.45 – Problematika připravované nové legislativy pro vyhrazená plynová zařízení v oboru plynových zařízení (oprávnění, osvědčení, odborná způsobilost k provádění kontrol, revizí a zkoušek, rozsah zařízení podléhajících revizím apod.).
Ing. František Fejgl - GasNet, s.r.o., divize strategické správy PM

10.45 – 11.15 – Přestávka na kávu

11.15 – 12.00 – Systém provádění revizí a kontrol odběrných plynových zařízení a následné řešení odstraňování závad. (Harmonogram revizí a kontrol, technologický postup revize, zkoušky a měření prováděné na rozvodu a spotřebičích, provádění údržby, odstraňování závad a dokumentace stavu, provádění servisu, řešení stavebních úprav majících vliv na bezpečnost a provozuschopnost OPZ.)
Ing. Jiří Kottnauer - OIP Ústí nad Labem

12.00 – 12.45 – Požadavky dodavatele plynu pro zřízení OPZ, umisťování hlavních uzávěrů plynu, regulátorů a plynoměrů. Postup dodavatele plynu při zjištění úniku plynu na OPZ. Poskytování informací o uložení plynového zařízení.
František Humhal - Innogy

12.45 – 13.30 – Oběd


13.30 – 17.30  II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

13.30 – 14.15 – Přehled zjištěných pochybení odborných profesí při projekci, montáži a revizích plynových zařízení z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení.
Ing. Olga Vaňková - OIP Praha

14.15 – 15.00 – Rozbor některých posledních případů z vyšetřování a soudního řešení problematiky při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách a revizích plynových a souvisejících zařízení.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

15.00 – 15.45 – Zásobování zkapalněným zemním plynem (LNG) ze satelitních stanic v místech, v nichž není zaveden distribuční rozvod plynu. Řešení krytí špiček u odběratelů s nerovnoměrnou spotřebou i v případech jejich napojení na distribuční síť. Zajištění energetické bezpečnosti a záložního zdroje. Projektování, montáž, instalace podzemních i nadzemních zásobníků a provoz zařízení. Řešení pro neplynofikované obce, domácnosti, provozovny i průmyslové použití.
Ing. Igor Brik - SPOLGAS s.r.o.

15.45 – 16.30 – Povinnosti výrobce regulátorů na zemní plyn a požadavky na provoz a údržbu podle předpisu PTN 609 01
Bc. Ján Boroň - GMR GAS s.r.o.

16.30 – 17.30 – Diskuse k I. a II. přednáškovému bloku

19.00 – 23.00 – Společenský večer


2. den – 11. dubna 2018

8.00 – 13.30 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

8.00 – 8.45 – Požadavky při znovuuvádění plynového zařízení do provozu. (Kdy je nutno provést před opětovným uvedením do provozu zkoušku pevnosti i těsnosti a kdy postačí jen zkouška těsnosti? Musí být provedena vždy provozní revize? Kdy se postupuje podle TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" a kdy je nutno respektovat i TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu"?)
Ing. Miroslav Burišin - ČSTZ

8.45 – 9.30 – Specifické požadavky na provádění činností montáží, oprav, údržby, kontrol a revizí u průmyslových plynovodů. Přehled parametrů některých průmyslových zařízení a specifické požadavky na provádění činností u těchto zařízení.
Ing. Jan Kobielusz - Třinecké železárny, a.s.

9.30 – 10.15 – Specifické podmínky pro instalaci, umísťování a provoz regulátorů tlaku plynu ve skříni mimo objekt, v zemi, v přístavku k objektu, v objektu. Hodnocení technických a provozních podmínek jednotlivých umístění.
Ing. Tomáš Stone - HUTIRA - BRNO, s.r.o.

10.15 – 10.30 – Přestávka na kávu

10.30 – 11.15 – Systém zjišťování a odstraňování závad v těsnosti rozvodu plynu zjištěných při revizní činnosti. Odstraňování úniku plynu na provozovaných plynovodech pod plynem a na plynovodech odstavených z provozu. Kritéria pro rozhodnutí o použití jednotlivých metod, použité metody, zařízení a materiály.
Petr Musil - Revizní činnost s.r.o.

11.15 – 12.00Miroslav Rozkošný - Revize a servis plynových zařízení

12.00 – 12.30 – Diskuse k III. přednáškovému bloku, vědomostní soutěž o ceny a závěr školení

12.30 – 13.15 – Oběd
 

DOPROVODNÉ MATERIÁLY V RÁMCI ŠKOLENÍ:
1 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 45 – Příprava ke zkouškám TIČR – Obecný test
2 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 46 – Příprava ke zkouškám TIČR – Domovní plynovody
3 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 47 – Příprava ke zkouškám TIČR – Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
4 – SPECIÁL IS ČSTZ č. 48 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2017
5 – Vydaná odborná stanoviska 2017
 

Lektoři:
Dle programu

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 9. 4. 2018

 
 Závazná přihláška

GAS 2018 - Školení pracovníků oboru plynových zařízení - Hradec Králové


Dne 10. 4. - 11. 4. 2018


HOTEL ČERNIGOV
Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:

VLOŽNÉ

(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené před 30. 3. 2018 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené před 30. 3. 2018 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro členy ČSTZ a CTI přihlášené po 30. 3. 2018 a do 10. 4. 2018 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


(pro ostatní účastníky přihlášené po 30. 3. 2018 a do 10. 4. 2018 a uhrazeným vložným v termínu splatnosti zálohové faktury)


UBYTOVÁNÍ


Celkem: Kč (vč. DPH)

* nutno zadat

* na údaje z přihlášky bude vystavena zálohová faktura


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |